GroundPlug® Biologisk Kystsikring™

IMG_2877-1

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™

_

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ er en patenteret og bæredygtig kystsikringsmetode, som benytter naturens kræfter til at skabe en ny naturlig harmoni som:

  • reducerer styrken af havets påvirkning mod skrænten
  • modvirker sandflugt
  • reetablerer den naturlige flora til fremtidig beskyttelse af skrænten

Med biologisk kystsikring opnår man en naturlig og attraktiv strand og en kystsikring, som på en bæredygtig måde modvirker fremtidig erosion.

Innovation kombineret med 100 år gamle traditioner

_

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ er en kombination af skræntgenopretning med pilefaskiner sikret med GroundPlug® Twister™ skruefundamenter, som har særligt gode forankringsevner sandjord.

Metoden kombinerer 100 år gamle hollandske kystsikringsteknikker med de ingeniørudviklede kystsikringssystemer og naturlig beplantning med marehalm, hjelm og anden lokal flora for at opnå en optimal kystbeskyttelse.

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ består af essentielle elementer:

_

1. Genopbygning af skrænt og skræntfod

_

Strandens hældning og et naturligt leje for skrænten etableres ved hjælp af pilefaskiner i terrasser.

Strandens hældning aftager bølgens kraft mod skrænten, mens faskinerne reduceres påvirkningen af bølgens tilbagetrækning på stranden.

2. Reetablering af naturlig skræntbeskyttelse

_

På hver terrasse udlægges geotekstil af kokos efterfulgt af en madras af pilefelter, som sikres med GroundPlug® Twister™ skruefundamenter.

I kokosmåtterne udplantes marehalm og anden lokal flora, som beskyttet af geotekstil og pilemadras får ro til at etablere et stærkt rodnet, der fastholder og beskytter skrænten.

3. Sandfang og sandfodring

_

Det biologiske kystsikringsanlæg tilføres en mængde sand under etableringen. Derudover opsætter rækker af pile-ris, som sammen med marehalmen virker sandfangende.

Der sandfodres derudover årligt en påkrævet mængde sand, som dog kun udgør en fjerdedel ift. rene sandfodringsløsninger.

Sådan etableres GroundPlug® Biologisk Kystsikring™

_

Hvilke typer kysterosion kan vi afhjælpe…

Vi tager udgangspunkt i vores biologiske kystsikringsmetode til alle kystprojekter. Hvert projekt vurderes, analyseres og projekteres ud fra de enkelte udfordringer og forhold på kyststrækningen.

Bæredygtige løsninger

Som oftest er udgangspunktet at etablere en langvarig og bæredygtig ”blød kystsikring” som kan godkendes af offentlige instanser som samtidig er en mere holdbar løsning end sandfodring alene, både økonomisk og kystbeskyttelsesmæssigt.

I vise tilfælde kan det give mening at supplere med hård kystsikring, på strækninger, hvor der kan opnås tilladelse til dette og der ikke er risiko for læside erosion.

Alt efter hvilket kyststrækning, skræntprofil og erosionsproblematik, der er tale om, identificeres den optimale løsningsmodel for det pågældende projekt.

300 pilestokke udplantet for at redde lodret skrænt med kraftig erosionspåvirkning fra bagfrakommende udsivende vand og regnskyl med mudderskred som følge.

 

Pil er i stand til at slå rødder på forholdsvis stejle skrænter. Pilens rodnet holder på skrænten og optager en del af det udsivende vand, mens planten overover skærmer på regnskyl.

Når erosionen er standset og pilen har etableret en stærk rodmasse i skrænten, slås pilen ned og mere andre attraktive og naturlige skræntplanter kan nu reetableres.

Der etableres terrasser for at bremse et begyndende skræntskred. Terrasserne bremser den overfladiske erosion og skaber grobund for lokale vækster.

På terrasserne etableres en blandet beplantning af havtorn, marehalm og saltresistente græsser, som beskytter skrænten og virker sandfangende.

 

En naturlig smuk skrænt med plantedække reetableres og beskytter skrænten mod yderligere erosion.

Genopbygning af forstrand og skræntfod med pilefaskiner og kokosnet, som påfyldes med sand. Heri beplantning med hjelm og marehalm og etablering af sandfang med pileris.

Både pileris og græsser virker effektivt sandfangende og reducerer markant behovet for sandfodring.

Stranden nye hældning tager kraften af bølgerne og beskytter skrænten mod akut erosion under vinterstormene.

Hvad kan man forvente af Biologisk Kystsikring?

Historisk og aktuelt viser biologisk kystsikring yderst positiv resultater, både ift. reduktion af kysterosion og naturlig sandfangning.

Til eksempel har GroundPlug Biologisk Kystsikring’s anlæg i Nr. Lyngby overgået alle forventninger i sin første sæson, hvor sandmændgen er forøget med omkring 40 cm og der, siden anlæggets etablering ikke er oplevet nogen tilbagerykning af skrænten ud for kystsikringsanlægget.

Det er dog vigtigt at afklare, at et biologisk kystsikringsanlæg vil være særligt følsomt overfor større langvarige storme i etableringsfasen, samt at kraftige  stormvejr umiddelbart efter etableringen kan betyde, at dele af anlægget skal rekonstrueres.

Biologisk Kystsikring er et naturligt og biologisk produkt, hvorfor det nedbrydes over tid. Levetiden for anlægget vil afhænge af bonitet, vejr, nedbør, havstrømme, vandstande og øvrige naturlige og biologiske forhold ved den enkelte lokalitet; det samme vil også være afgørende for metodens effektivitet i forhold til at opretholde kystlinjen.

Princippet bag biologisk kystsikring er dog at genskabe en modstandsdygtig forstrand og flora, således at den nye forstrand i sig selv bliver markant mere modstandsdygtig mod kysterosion og at den reetablerede fauna selv genopbygger en stor del den sandmængde som fjernes af vind og hav i vinterhalvåret.

Fordele ved GroundPlug® Biologisk Kystsikring™

_
  • Kontrolleret erosion
  • Mindre sandfodring
  • Mindre tilsanding af havne og indløb
  • Mindre sandsugning, til gavn for fiskeyngel
  • Genskaber og bevarer naturens flora
  • Bedre natur til gavn for lokale, turister og dyreliv
  • En bæredygtig og æstetisk løsning