Kysterosion

Kysterosion

_

Det er en helt naturlig udvikling at de danske kyster eroderes af bølger og vind. Klimaforandringer betyder dog at en stigende vandstand i havet har forøget erosionen af kysterne. En udvikling som kun vil forøges i fremtiden.

Naturen vil altid søge mod en ligevægt ved en påvirkning, så når vandstanden i havet stiger, søger de fleste kyster mod en ny ligevægt, som eskalerer erosionen af strand og skrænt. Havet æder altså af skrænt og forstrand og fører sedimentmaterialet udad hvor det aflejret så kystprofil genopnår sin ligevægt.

Erosionstyper 

Der findes forskellige årsager til erosion: Akut erosion, Kronisk erosion og Læsideerosion.

_

Den mest aggressive kysterosion er den akutte erosion, som sker under de store efterårsstorme, hvor skrænten undergraves af voldsomme bølgepåvirkninger og der ses massive nedstyrtninger af skrænten på op til 5-15 meter. Til eksempel åd stormen Bodil i 2013 i løbet af få dage 15 meter ved Nørlev Strand og kostede grunden under adskillige sommerhuse:

Se nyhedsrapporten her: https://www.tv2nord.dk/nyheder/06-12-2013/1930/sommerhus-styrtet-i-havet

Akut Erosion

Kilde og rettigheder: Kystdirektoratet / DHI / Hasløv & Kjærsgaard

Akut erosion opstår oftest som følge af storm, højvande og kraftige bølger, som æder sig ind i skrænt/klit/klint, der styrter sammen, hvorefter sedimenterne bæres på tværs af kystprofilet udad i havet.

Kronisk erosion

Kilde og rettigheder: Kystdirektoratet / DHI / Hasløv & Kjærsgaard

Kronisk erosion er et resultat af længere tids transport af sediment langs med kysten, hvor kystforholdene transporterer mere sand væk fra en strækning end der tilføres og kyststrækningen således eroderer over tid.

Læside erosion

Kilde og rettigheder: Kystdirektoratet / DHI / Hasløv & Kjærsgaard

Læside erosion ses ofte i forbindelse med kystsikringstiltag som høfder, hvor erosionsproblemet skubbes videre til den næste strækning. Høfderne blokerer den transporten af sand langs kysten og forøger dermed erosionen nedstrøms.

Sådan sker et skræntskred under akut erosion:

_

Udsatte områder langs de danske kyster

_

Det er særligt den jyske vestkyst, sjællands nordkyst samt Bornholm, som er hårdest plaget af kysterosion.

Kortet herunder viser de hårdest ramte kyststrækninger