Processen

Få overblik over muligheder og økonomi

_

Det er en følelsesladet situation, når familiens samlingssted trues af kysterosion. Problemet kan pludseligt eskaleres efter en hård storm og mange grundejere oplever frustration over afklaring- og evt. ansøgningsproces.

Få hjælp til beslutningsproces og ansøgningforløb hos myndigheder

_

Alt efter om du ønsker kystsikring som selvstændig grundejer, eller om I er en grundejerforening eller et kystlag, som ønsker at lave et samlet kystsikringsprojekt, er der forskellige trin i processen. Det er også aktuelt, om kystsikringsprojektet kræver ansøgning til kommunen eller om det kan gennemføres uden godkendelse fra offentlige instanser.

Uanset omfang af projektet, hjælper GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ med processen fra A til Z.

Sådan forløber processen

_

1. Besigtigelse og kortlægning af kystbeskyttelsesprojektet

Besigtigelse af arealet og indledende dialog. Afklaring af behov for kystbeskyttelse. Vi kommer ud til adressen og laver en forhåndsvurdering af kysterosionen. Vi afdækker kysterosionens historiske udvikling med dig/jer og laver en indledende forventningsafstemning omkring projektets omfang, omkostninger og slutresultat

2. Projektestimat og facilitering af beslutningsproces

Hvis I er et kystlag eller grundejerforening, som er gået sammen om et kystsikringsprojekt, tilbyder vi at afholde informationsmøde for foreningen. Her præsenteres overordnet løsningsforslag og estimeret budget. Vi faciliterer gerne beslutningsprocessen for jer og tilbyder uvildigt forslag til økonomisk fordelingsnøgle, så processen bliver effektiv og der hurtigst mulig kan opnås enighed i foreningen.

3. Projektering og tilbudsgivning

Når estimeret tilbud er accepteret, påbegyndes projekteringsfasen. Vores kystingeniører udarbejder beregninger, tegninger og detaljeret projektbeskrivelse for kystbeskyttelsesløsningen. Der udarbejdes detaljeret anlægnings-, vedligeholdelses- og driftsbudget for projektet.

4. Udarbejdelse af ansøgningsmateriale og skitseprojekt (hvis projektet skal myndighedsgodkendes)

Baseret på ovenstående projektering, udarbejdes ansøgning til myndigheder, hvor der naturligvis taget udgangspunkt i kyndighedskrav til kystsikringsteknik, sandfodringskoter, samt natur og miljøhensyn, så godkendelse af ansøgning kan forløbe så hurtigt og smidigt som muligt. GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ varetager/deltager i alle møder og kommunikation med myndigheder.

5. Etablering af biologisk kystsikringsprojekt

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ leverer i samarbejde med PileByg alle materialer til kystbeskyttelsesprojektet og installerer kystsikringsanlægget. Små enkeltgrundsprojekter tager typisk 1-2 dage. Mens større sammenhændende grundejerprojekter typisk løber over 3-6 uger.

6. Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg

I etableringsfasen skal der påregnes en vis vedligeholdende af anlægget, indtil beplantningen har etableret sig. Alt efter hvor store storme, området rammes af umiddelbart efter etablering, kan opfølgende vedligeholdelse veksle fra ingenting til reetablering af dele af anlægget. Derudover varetager GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ den årlige påkrævede sandfodring, som typisk udgør 1/3 del af sandfodringsmængden, når sandfodres uden andre foranstaltninger.